صفا امیرمقدم

کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی – تصویر سازی
نمایشگاه انفرادی – رستگاری – گالری شکوه ۹۸
نمایشگاه گروهی :
گالری شکوه ۹۹
درد مشترک- گالری ایوان ۹۹
ایکوم روز جهانی موزه -برای برابری-تنوع و فراگیری۹۹
گالری اورمزد ۹۵

نمایشگاه‌ها

امیر اصغرزاده
فرامرز خانی
فهرست