صفا امیرمقدم

تحصیلات:

کارشناسی ارشد: تصویرسازی

کارشناسی ارشد: زیست شناسی

کارشناسی: زیست شناسی

نمایشگاه انفرادی:

رستگاری- گالری شکوه- ۱۳۹۸

نمایشگاه گروهی:

این سال هفت(ببر)- گالری شکوه-۱۴۰۱

این سال شش( گاو)- گالری شکوه-۱۴۰۰

هنر صدا دارد-گالری همه-۱۴۰۰

این سال پنج (موش)-گالری شکوه-۱۳۹۹

صد اثر، صد هنرمند-گالری گلستان-۱۳۹۹

هنر،برای برابری، تنوع و فراگیری-ایکوم-۱۳۹۹

درد مشترک-گالری ایوان-۱۳۹۹

نمایشگاه‌ها

▪️ نمایشگاه گروهی
▪️ ببر
▪️ گشایش : جمعه 24 تیر 1401
▪️ پایان : 10 مرداد 1401
▪️ نمايشگاه گروهی نقاشی،عکس و مجسمه
▪️ این سال شش گاو
▪️ بهنوش فروتن، عدنان مصلایی
▪️ گشایش : جمعه 31 اردیبهشت 1400
▪️ پایان : 31 خرداد 1400
امیر اصغرزاده
فرامرز خانی
فهرست