صفا امیرمقدم

کارشناسی ارشد – تصویر سازی
نمایشگاه انفرادی:
رستگاری-گالری شکوه؛ ۹۸
نمایشگاه گروهی:
این سال ۵- گالری شکوه؛ ۹۹
درد مشترک- گالری ایوان؛ ۹۹
ایکوم- روز جهانی موزه برای برابری تنوع و فراگیری؛ ۹۹
گالری اورمزد؛ ۹۵

نمایشگاه‌ها

▪️ نمايشگاه گروهی نقاشی،عکس و مجسمه
▪️ این سال شش گاو
▪️ بهنوش فروتن، عدنان مصلایی
▪️ گشایش : جمعه 31 اردیبهشت 1400
▪️ پایان : 31 خرداد 1400
امیر اصغرزاده
فرامرز خانی
فهرست