نمایشگاه انفرادی تاریکی معلق روز

نمایشگاه انفرادی
نام نمایشگاه : تاریکی معلق روز
نمایشگاه‌گردان : سوگل امیاری
گشایش : جمعه 23 مهر 1400
پایان : 12 آبان 1400

نمایشگاه‌های مرتبط

نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی انسان سال صفر
نمایشگاه انفرادی باز-یافت
فهرست