نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی انسان سال صفر

انسان سال صفر
نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی
نام نمایشگاه : انسان سال صفر
نمایشگاه‌گردان : سمیه ولیان
گشایش : جمعه 11 تیر 1400
پایان : 22 تیر 1400

نمایشگاه‌های مرتبط

نمایشگاه گروهی نقاشی این سال شش گاو
نمایشگاه انفرادی تاریکی معلق روز
فهرست