یزدان سعدی

فارق التحصیل دانشگاه تهران

نمایش انفرادی:
2021 گالری سیحون، لوس آنجلس ، امریکا
2021 گالری art baise art gallery، بروکسل، بلژیک
2020 نمایش انفرادی نقاشی، گالری سیحون، تهران
2019 نمایش انفرادی نقاشی ، گالری سیحون، تهران
2018 نمایش انفرادی نقاشی ، گالری ثالث ، تهران
2017 نمایش انفرادی نقاشی، گالری سیحون، تهران
2016 نمایش انفرادی طراحی، گالری میرمیران، تهران
2015 نمایش انفرادی طراحی، گالری ایده ، تهران

نمایش گروهی:
2021 گالری ثالث ، تهران
2021 گالری بام، تهران
2021 کالری نگار، تهران
2021 گالری سیحون، تهران
2021 گالری سرزمین هنر، تهران
2021 گالری سهران، تهران
2020 نمایش گروهی نقاشی ، گالری شمیده ، تهران
2020 نمایش گروهی نقاشی، گالری ثالث، تهران
2020 نمایش گروهی نقاشی، گالری هنر، یزد
2020 نمایش گروهی نقاشی، گالری بام، تهران
2020 نمایش گروهی نقاشی، گالری ای وان، تهران
2020 نمایش گروهی نقاشی، گالری بام، تهران
2020 نمایش آنلاین، گالری بام، تهران
2020 نمایش آنلاین، گالری شمیده، تهران
2020 نمایش آنلاین، گالری ای وان، تهران
2020نمایش انلاین، گالری ثالث ، تهران
2020 نمایش گروهی نقاشی، گالری شمیده، تهران
2019 نمایش گروهی نقاشی، گالری شمس، تهران
2019 نمایش گروهی نقاشی، گالری سیحون، واشنگتن
2018 نمایش گروهی نقاشی، گالری سهراب، تهران
2018 نمایش گروهی نقاشی، گالری ثالث، تهران
2018 نمایش گروهی نقاشی، گالری سرزمین هنر، تهران
2018 نمایش گروهی نقاشی، گالری هنر، تهران،
2018 نمایش گروهی نقاشی، گالری بام، تهران،
2017 نمایش گروهی نقاشی، گالری سیحون، تهران
2017 نمایش گروهی نقاشی،گالری ثالث، تهران
2017 نمایش گروهی نقاشی، گالری خط سفید، تهران
2017نمایش گروهی طراحی،گالری سرزمین هنر، تهران
2017 نمایش گروهی نقاشی، گالری خط سفید، تهران
2017 نمایش گروهی نقاشی، گالری هور، تهران
201 نمایش گروهی نقاشی، گالری خط سفید، تهران

نمایشگاه‌ها

▪️ نمایشگاه گروهی
▪️ ببر
▪️ گشایش : جمعه 24 تیر 1401
▪️ پایان : 10 مرداد 1401
▪️ نمايشگاه گروهی نقاشی،عکس و مجسمه
▪️ این سال شش گاو
▪️ بهنوش فروتن، عدنان مصلایی
▪️ گشایش : جمعه 31 اردیبهشت 1400
▪️ پایان : 31 خرداد 1400
محمد ترقی جاه
حمید رضا پوربهرامی
فهرست